Vastaavaa

  KONSERNI KONSERNI EMO EMO
  31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
PYSYVÄT VASTAAVAT           
Aineelliset hyödykkeet 13 899 290,05 14 534 469,15  1 298 711,31 1 719 724,18
Maa-ja vesialueet  58 975,00 58 975,00  0,00 0,00
Rakennukset ja rakennelmat 12 467 823,76 12 677 385,12  0,00 0,00
Koneet ja kalusto  1 311 761,33 1 737 379,07  1 298 111,31 1 719 124,18
Muut aineelliset hyödykkeet  60 729,96 60 729,96  600,00 600,00
Sijoitukset  46 677 425,58 46 182 578,40  56 694 859,83 52 716 302,81
Osuudet saman konsernin yrityksissä  0,00 0,00  9 651 268,48 5 955 402,88
Osuudet omistusyhteysyrityksissä  9 396,23 168 240,47  500 000,00 500 000,00
Muut osakkeet ja osuudet  327 001,00 327 001,00  341 001,00 712 001,01
Muut saamiset 138 438,00  138 438,00  0,00 0,00
Rahoitusarvopaperit  46 202 590,35 45 548 898,93 46 202 590,35  45 548 898,93
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ  60 576 715,63 60 717 047,55  57 993 571,14 54 436 026,99
         
VAIHTUVAT VASTAAVAT        
Saamiset        
Lyhytaikaiset saamiset  1 968 477,19 2 600 447,58  2 037 234,01 2 492 216,82
Myyntisaamiset  208 036,16 520 302,03  207 671,56 746 580,03
Saamiset saman konsernin yrityksiltä  0,00 0,00  92 387,65 0,00
Muut saamiset  37 860,21 379 702,83  16 102,72 46 247,75
Siirtosaamiset  1 722 580,82 1 700 442,72  1 721 072,08 1 699 389,04
Rahat ja pankkisaamiset  6 845 602,56 3 120 540,97  6 604 422,16 2 747 251,63
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ  8 814 079,75 5 720 988,55  8 641 656,17 5 239 468,45
         
VASTAAVAA YHTEENSÄ  69 390 795,38 66 438 036,10  66 635 227,31 59 675 495,44

 

Vastattavaa

  KONSERNI EMO
  31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
OMA PÄÄOMA        
Osakepääoma 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00
Muut rahastot        
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 3 339 928,95 3 339 928,95 3 339 928,95 3 339 928,95
Sidotut rahastot 0,00 330 974,40 0,00 330 947,40
Vapaat rahastot 148 974,67 187 062,29 148 974,67 187 062,29
Lainanlyhennysrahasto 3 205 409,79 229 000,00 0,00 0,00
Muut rahastot yhteensä 6 694 313,41 4 086 965,64 3 488 903,62 3 857 965,64
Edellisten tilikausien voitto/ tappio 36 766 994,16 32 310 962,43 37 569 582,04 32 573 370,31
Tilikauden voitto/ tappio 4 095 289,11 4 522 716,93 3 973 393,67 5 004 820,19
Vähemmistöosuudet -44 918,96 1 835,00 0,00 0,00
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 53 511 677,71 46 922 480,00 51 031 879,33 47 436 156,14
         
PAKOLLISET VARAUKSET 203 832,00  0,00  0,00  0,00
         
Lyhytaikainen vieras pääoma        
Lainat rahoituslaitoksilta  0,00 7 210 275,39  0,00 0,00
Saadut ennakot  9 311 018,58 6 362 684,92  9 311 018,58 6 362 684,92
Ostovelat  955 145,23 714 836,01  932 142,82 686 971,17
Muut velat  988 096,24 1 054 228,01  939 434,20 990 221,43
Siirtovelat  4 421 025,62 4 173 531,77  4 420 752,38 4 172 745,46
Siirtovelat saman konsernin yrityksille  0,00 0,00  0,00 26 716,32
Lyhytaikainen vieras pääoma yht.  15 675 285,67 19 515 556,10  15 603 347,98 12 239 339,30
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ  15 675 285,67 19 515 556,10  15 603 347,98 12 239 339,30
         
VASTATTAVAA YHTEENSÄ  69 390 795,38 66 438 036,10  66 635 227,31 59 675 495,44