HH VSK SISALTO 13

ICT-palvelut ja laatu 

Toimintavuotemme oli täynnä yhteistyössä toteutettua organisointia, kehittämistä, uudistamista sekä digitaalisten työkalujen hyödyntämistä ja käyttöönottoa.

Organisoimme tietohallintopalvelut IT-palveluiksi kolmeen ryhmään: Elinkaari- ja käyttäjäpalvelut, ICT-infra ja pääsynhallinta sekä Digipalvelut ja tietohallinto. Organisoituminen tuki järjestelmäkehitykseen muodostettuja yhteisiä kehityspolkuja ja tuotantoympäristöjen sekä digitaalisten palveluiden hallintamenettelyjä.   

Uudistimme kampuksillamme  AV-tekniikkaa, ja Pasilassa otimme käyttöön uusia opetusta ja tutkimusta tukevia tiloja. Sähköinen valintakoe vaati toimintamallien suunnittelua ja toteuttamista yhteistyössä eri yksikköjen kanssa. 

Uusina järjestelmäpalveluina tuimme muun muassa opiskelijoille suunnatun Tuudo-mobiilipalvelun ja Koha-kirjastojärjestelmän käyttöönottoa. Moodle-oppimisalustaa kehitimme opetushenkilöstön tukemana. Toteutimme uusia Peppi-palveluita koulutuksen järjestämispalveluiden kanssa.    

Digitaalisten työkalujen pedagogista hyödyntämistä edistimme järjestämällä digipedatukea ja – valmennusohjelmia eri yksikköjen yhteistyönä. Opetuksen digitalisaatiohankkeissa koordinoimme muun muassa opetussisältöjen videotuotantoa. 

Paransimme ICT-infran vikasietoisuutta ja valvontaa konesaleissa. Vahvistimme myös teknistä tietoturvaa ja osallistuimme kansalliseen Taisto19 -tietoturvaharjoitukseen. Uudistimme laitehallinnan ja otimme käyttöön uuden laiterekisterin. 

Kehitimme toimintaa laatujärjestelmän auditoinnista saamiemme suositusten ja kehittämissuunnitelman mukaisesti. Aloitimme laatujärjestelmän kokonaisarviointimallin suunnittelun. Kilpailutimme uuden opintopalautejärjestelmän ja uudistimme laajan opiskelijakyselyn. Pilotoimme kyselyn uudenlaista toteutusmallia osana opintojaksoa. Muokkasimme master-opiskelijoiden palautekokonaisuutta vastaamaan uutta opetussuunnitelman toteutusta.  

Osallistuimme useisiin Haaga-Helian strategiaa tukeviin sisäisiin toiminnan kehittämishankkeisiin sekä uusien toimintatapojen ja niitä tukevien prosessien mallintamiseen. Vuoden aikana syntyi yhteistyössä eri yksiköiden kanssa muun muassa verkkototeutusten laatukriteeristö.  

Aloitimme seuraavaan auditointikierroksen prosessiin sisältyvän vertaisoppimisen suunnittelun. Valmistauduimme EPAS-akkreditointiin sekä THE-ICE-akkreditointiin.