HH VSK SISALTO 17

Henkilöstö

Olemme tärkeässä nivelkohdassa uuden strategiakauden alkaessa vuonna 2021. Käynnistimme syksyllä strategiaprosessin, johon kutsuimme laajasti sidosryhmämme: opiskelijat, alumnit, yrityskumppanit ja henkilöstön. Saimme erinomaista evästystä ja edustavaa palautetta nykytilastamme sekä tahtotilasta tulevaisuuden Haaga-Helian menestyksen rakentamiseen. Jatkoimme strategian työstämistä korkeakouluyhteisössämme.

Keskeiset osaamisen kehittämisen tavoitteemme olivat dialogisen muutosjohtamisen, tutkimus- kehitys- ja innovaatiovalmiuksien (TKI) sekä digipedagogisen osaamisen vahvistaminen. Vahvistimme 3AMK:n yhteistyötä henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Lisäksi panostimme erityisesti työhyvinvointia ja työkykyä tukevaan toimintaan.

Osaamisen kehittämisessä painopisteemme oli työssä oppimisen muodoissa. Tavoitteemme oli kasvattaa TKI-toimintaan osallistuvien määrää. Tarjosimme TKI-valmiuksia vahvistavia valmennuksia sekä vertaismentorointia. Lisäksi perustimme sisäisen osaamistorin, jossa esittelemme TKI-hankkeitamme, ja jonka kautta innostuneet voivat kertoa kiinnostuksestaan suoraan projektipäälliköille.

Ensimmäinen opettaja pari osallistui 3AMK:n yhteistyössä toteutettuun työnkiertoon, jossa Haaga-Helian lehtori työskenteli kevään ajan Metropoliassa, ja hänen metropolialainen kollegansa puolestaan pääsi osallistumaan Haaga-Helian päivittäiseen opetustoimintaan. Kehitimme mallia saatujen kokemusten pohjalta ja avasimme työkiertoon jatkuvan haun.

Haagahelialaiset olivat myös viime vuonna aktiivisia. Yhteisömme hyödynsi ahkerasti työnantajan tukemaa, liikunnasta myös kulttuuritoimintaan laajennettua etuuttamme. Samaan aikaan henkilöstömme kulttuurikerho Kultu järjesti meille useita yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia edistäviä elämyksiä. Vuoden eräänlaisena kohokohtana toimi pikkujoulujemme ihastuttava sirkusteema, joka innosti meidät monisatapäiseen yhteisjuhlaan – kiitoksena ja iloisena kohtaamisena tuloksellisesta yhteistyön vuodesta!

HAAGA-HELIAN PÄÄTOIMISEN HENKILÖSTÖN TUTKINTORAKENNE  
TOHTORIN TUTKINTO 78
LISENSIAATIN TUTKINTO 23
YLEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO 377
YLEMPI AMK-TUTKINTO 41
ALEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO (YLIOPISTO) 11
AMK-TUTKINTO 53
MUUT TUTKINNOT 62

DigiPeda-valmennuksesta potkua verkkototeutuksiin

Panostimme DigiPeda-kehitystyössä entistä enemmän digitaalisuutta hyödyntävään oppimisen ja opetuksen tukeen. Tavoitteemme oli kehittää Haaga-Heliaa avoimena, monikanavaisena, vuorovaikutteisena ja turvallisena kehittämis- ja oppimisympäristönä. DigiPedan kautta henkilökuntamme sai konkreettista tietoa, taitoa ja varmuutta verkkototeutuksien suunnitteluun sekä toteutukseen. Tarjosimme myös lisäksi valmennusta ja mentorointia.

Opettajien työelämäjaksot opetuksen kehittäjänä

Haaga-Helian tavoitteena on koulutuksen työelämälähtöisyys. Yksi keino tämän varmistamiseen on opettajien työelämäjaksot, jotka tarjoavat opettajille hyvän mahdollisuudet päivittää ja kehittää omaa osaamistaan. Työelämäjaksolla opettaja sopii valitsemansa yrityksen kanssa yhteisestä kehityshankkeesta, jonka suunnittelu, toteutus ja raportointi on opettaja vastuulla. Tavoitteena on molemminpuolinen hyöty. Opettajien työelämäjaksot toteutetaan Helia-säätiön tuella.

Uudistamon kautta kohti tulevaisuuden ammattikorkeakoulua

Käynnistimme johtamisen ja esimiestyön Uudistamo-tukiohjelman, jonka avulla tuemme dialogista muutosjohtamista sekä strategiamme toteutumista. Keskeinen teemamme oli tulevaisuuden johtaminen – miten Haaga-Helian johtamista tulisi uudistaa ja millaisella strategialla menestymme myös tulevaisuudessa. Tukiohjelma helpotti varsinkin uusien työntekijöiden sopeutumista sisäiseen toimintakulttuuriimme.