AOKK kapea

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Keskeinen tavoitteemme vuodelle oli toteuttaa ammatillista koulutusta ja ammattikorkeakoulutustaTärkeitä teemoja olivat uudistuvan ammattipedagogiikan haasteet niin opetushenkilöstölle, esimiehille ja johdolle kuin myös työelämän edustajille. Toteutimme tavoitettamme monipuolisista oppimisympäristöistä siten, että opettajaopiskelijamme saivat harjoitella opetusta niin luokkatiloissa, työsaleissa, oikeilla työpaikoilla kuin digitaalisia menetelmiä käyttäen. Korostimme myös ohjausta niin, että opiskelijat harjoittelivat sekä yksilöohjausta, ryhmäohjausta että erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjausta.monipuolisissa oppimisympäristöissä.

Vuoden aikana koulutusohjelmistamme valmistui 267 opettajaa 34 erityisopettajaa ja 19 opinto-ohjaajaa. Panostimme korkeatasoiseen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan, jossa olivat keskiössä korkeakoulu- ja työelämäpedagogiikka sekä niihin liittyen erityisesti opinnollistaminen sekä sujuvat siirtymät ammatillisesta koulutuksesta korkeakouluun. Hallinnoimme vuoden aikana 15 tutkimus- ja kehityshanketta ja tuotimme 78 julkaisua. Tuotteistimme opettajankoulutuksessa ja TKI-toiminnassa syntynyttä osaamista täydennyskoulutuksen toiminnaksi. Täydennyskoulutusta rahoitettiin kaupallisten toteutusten tuloilla sekä Opetushallituksen rahoituksella. Pääsimme asetettuun liikevaihtotavoitteeseen.

Jatkoimme opettajankoulutuksen vientiä ulkomaille. Yhteistyö Etelä-Afrikassa Tshwane University of Technologyn kanssa jatkui tuloksekkaana, ja koulutusohjelmastamme valmistui siellä 23 opettajaa. Saimme koulutuksesta ja sen järjestämisestä erittäin hyvää laadullista palautetta. Käynnistimme myös EduExcellens Oy:n ja Valkeakosken Ammattiopiston kanssa uuden vientihankeen Uruguayssa.

Panostimme vuoden aikana yhteisöllisyyden edistämiseen yksikössämme. Sovimme yhteiset menettelytavat kasvokkain tapaamisiin. Kehitimme henkilöstömme osaamista toteuttamalla henkilöstön osaamisen työkiertoa ja painottamalla digitaalista osaamista. Syksyllä toteutetussa ilmapiirikyselyssä saimme erittäin hyvää palautetta. Laadunhallinnan parantamiseksi sovimme, että laadimme kaupallisesta toiminnasta ja TKI-hankkeista laatudokumentit ja seuraamme laatua systemaattisesti. Opettajankoulutusneuvostolla oli tärkeä rooli toimintamme kehittämisessä. Neuvoston puheenjohtajana toimi Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Mercurian rehtori Tiina Immonen.

 

Henkilöstökoulutus tukee ammatillisten oppilaitosten esimiehiä ja johtajia muutoksessa

Haaga-Heliassa käynnistettiin Opetushallituksen rahoittamana opetustoimen henkilöstön koulutusohjelma Esimiehestä valmentavaksi esimieheksi. Business Coaching Instituten kanssa yhteistyössä toteutettu kokonaisuus on prosessimainen kehittymisohjelma, jossa jokaista osallistujaa tuetaan löytämään oma tapa soveltaa valmentavaa työotetta. Samalla heitä opastetaan tavoissa, joilla he voivat tukea alaistensa kehittymistä ammattilaisina ja ihmisinä. Kehittymisohjelman runko ja ydinsisältö perustuvat International Coach Federationin (ICF) määrittelemiin coachingin ydintaitoihin. Koulutuksen kohderyhmä on ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen oppilaitosten esimiehet.

Opiskelijoiden tunnekokemuksia selvitettiin TuTu-hankkeessa

Vuonna 2018 toteutettu hanke Korkeakouluopiskelijoiden tunnekokemukset (TuTu) tarttui merkityksellisten tunnekokemuksien tutkimiseen ja tunnetaitojen kehittämisen korkeakoulukontekstissa. Tutkimus kohdistettiin kolmen pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulun (3AMK) opiskelijoihin. Aineistosta nousivat esille mm. verkoston, tuen, kanssaopiskelijoiden sekä opettajien palautteet ja opettajan pedagogisen ammattitaidon merkitys. Tulokset on koottu julkaisuun Tuhannet tunteet - opiskelijoiden tunnekokemukset korkeakoulussa, joka julkaistiin loppuvuonna 2018. Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian yhteishanke on Wihuri-säätiön rahoittama.

 

Koulutusvientiä Etelä-Afrikkaan - Pretoriassa valmistui Haaga-Helian kouluttamia opettajia

Vuonna 2016 solmittu koulutussopimus Etelä-Afrikan Pretoriassa sijaitsevan Tshwane University of Technologyn (TUT) kanssa jatkui menestyksekkäänä. Kesäkuussa koulutusohjelmasta valmistui Pretoriassa 23 Haaga-Helian kouluttamaa opettajaa. Loppuvuodesta 2018 Etelä-Afrikan Pretoriassa aloitti jo viides opettajankoulutusryhmä. 35 opettajaa suorittaa Pretoriassa 60 opintopisteen opintoja ammatillisen opettajankoulutuksen opetussuunnitelman mukaisesti. Yhteistyö Haaga-Helian ja Pretorian alueen korkeakoulujen kesken on jatkunut useiden vuosien ajan, ja yhteistyötä jatketaan myös tulevina vuosina.