HH VSK WEB TKI ALASIVU

TKI-toiminta ja -palvelut

Haaga-Helian TKI-palvelut vie eteenpäin korkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa tiiviissä yhteistyössä kumppaniverkostomme kanssa. TKI-toiminnalla Haaga-Helia luo ja kehittää elämyksellisiä palveluinnovaatioita, digitaalisia ratkaisuja, arvoa myynnin osaamisella ja edesauttaa uuden liiketoiminnan kehitystä. Tuotamme myös uudenlaisia pedagogisia ratkaisuja ja edistämme monimuotoista yrittäjyyttä.

TKI-toiminnassa ydinosaamisten kartoituksen ja kehittämisen vuosi

Haaga-Helian strategiset ydinosaamisalueet aloittivat toimintansa alkuvuodesta 2017, kun niistä viidelle perustettiin ohjausryhmät:

  1. Yrittäjyys
  2. Myynnillä arvoa
  3. Elämykselliset palveluinnovaatiot
  4. Digitaaliset & luovat ratkaisut
  5. Uudistava kehittämisen pedagogiikka

Vuoden aikana kartoitimme laajasti jokaisella ydinosaamisalueella opetustarjontaamme eri kampuksilla ja koulutusohjelmissa, osaamisteemojemme TKI-hanketilannetta sekä kärkiosaajia läpi organisaation. Lisäksi tunnistimme nykyiset, ydinosaamisiamme vahvistavat kehittämisympäristömme ja ideoimme uusia. Aloitimme ydinosaamisalueilla myös useita hankevalmisteluita, joita tuettiin RDI Coaching -palveluilla.

Lähdimme lisäksi kasvattamaan Haaga-Helian asiantuntijoiden osaamista hankevalmistelussa ja -hallinnoissa kehittämällä ja pilotoimalla uutta TKI-toiminnan koulutuskokonaisuutta. Muotoilimme myös uudelleen RDI Coaching -palvelun sisältöjä vastaamaan aiempaa paremmin organisaation tuentarpeisiin.

Etsimme keinoja koulutusalat ylittävän TKI-yhteistyön lisäämiseen paitsi Haaga-Helian sisällä myös yhdessä Laurea-ammattikorkeakoulun ja Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa 3AMK:n strategisen allianssimme puitteessa. Kehitimme ja toimeenpanimme ensimmäisen 3AMK ProjektiBoosterin uusien hankealoitteiden ja - hakemusten tuottamiseksi. Boosteri-pilottiin osallistui 3AMK:sta yli 50 asiantuntijaa yhteensä 12 tiimissä.

Toteutimme vuonna 2017 yhteensä 78 strategisille ydinosaamisalueillemme suuntautunutta hanketta. Uusia hankehakemuksia valmistelimme 76 kappaletta. Konsortioiden hakema hankkeiden kokonaisvolyymi oli noin 95 miljoonaa euroa, josta Haaga-Helian osuus oli noin 13 miljoonaa euroa. Hakemustoimintamme laajeni edelliseen vuoteen verrattuna 20 prosenttia, ja lisäksi olimme mukana aiempaa selvästi suuremmissa hakemuskokonaisuuksissa. Olemme siten hitaasti siirtymässä strategiamme mukaiseen laajempien ja vaikuttavampien hankkeiden valmisteluun.

Hanketoiminnassa uusia kansainvälisen yhteistyön avauksia

Vuoden 2017 kansainvälisistä hankeavauksistamme laajin oli Erasmus+ Knowledge Alliance -rahoituksella toteutettava IoT Rapid-Proto Labs -projekti, jossa vauhditettiin IoT-tuotteiden kehitystä monialaisen opintokokonaisuuden avulla ratkomalla yrityksiltä tulevia haasteita. Rahoituksen sai myös Erasmus+ Capacity Building -rahoitteinen TOURIST-hankkeemme, jossa rakennetaan kestävää turismia Thaimaassa ja Vietnamissa. Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusta myönnettiin puolestaan eComLab-hankkeellemme, joka kansainvälistää suomalaisia verkkokauppoja ja konseptoi pääkaupunkiseudulle kansainvälisen tason eCommerce-osaamiskeskittymän.

Saimme Helsingin kauppakamarilta merkittävän rahoituksen startup-yrittäjyyden edistämistä varten. Lisäksi saimme myönteisen rahoituspäätöksen MEGE-hankkeellemme, joka tukee kansainvälisten osaajien yrittäjyyttä. Vaikuttavuudeltaan merkittäviä vaikkakin rahallisesti pieniä olivat uudet avauksemme kestävyyden teemassa. Pilotoimme Sitran rahoituksella uutta poikkiorganisatorista kiertotalouden oppimiskokonaisuutta sekä kehitämme kouluruokailua.

Master-ohjelmien uudistus käyntiin

Haaga-Helialla on kymmenen ylempään korkeakoulututkintoon tähtäävää Master-koulutusohjelmaa. Kuluneena vuonna aloitimme laaja-alaisen Master-ohjelmia koskevan kehitysprojektin, jossa uudistamme Master-ohjelmien opetussuunnitelmat kokonaisvaltaisesti. Teemme uudistuksen laaja-alaisesti opiskelijoiden ja työelämän tarpeisiin, Haaga-Helian strategisiin ydinosaamisiin ja pedagogisiin linjauksiin perustuen. Tavoitteemme on luoda malli, jossa yhteisten opintojen ohella opiskelija voi valita yksilöllisen, omia osaamis- ja uratavoitteitaan palvelevan opintopolun hyödyntäen joustavasti monialaista Master-opintotarjontaa. Osana uudistusta kehitämme ohjauskäytäntöjä ja edistämme TKI-toiminnan sulautumista opetukseen ja opinnäytetöihin. Liikunta-alan osalta opetussuunnitelmauudistus valmistui jo vuoden 2017 aikana; muilta osin saatamme kehitystyön loppuun vuoden 2018 aikana.

Vuonna 2017 aloitimme myös SmartUp-hankkeen yhteistyössä kolmen muun eurooppalaisen korkeakoulun, Stanfordin yliopiston ja yrityskumppaneiden kanssa. Hankkeessa on suunniteltu kansainvälinen yrittäjyyden maisteriohjelma (60 op), joka käynnistettiin vuoden 2018 alussa. Kotimaassa käynnistimme puolestaan uuden journalisteille suunnatun medianomi ylempi AMK-tutkintoon tähtäävän koulutusohjelman. 3AMK-yhteistyössä suunnittelimme lisäksi uudenlaisia kansainvälisiä opintokokonaisuuksia, jotka ovat tarjolla kaikkien kolmen ammattikorkeakoulun Master-opiskelijoille.

StartUp Schoolissa uutta tuulta purjeissa

Asetimme vuonna 2017 tavoitteeksi kasvattaa StartUp Schoolimme opiskelijamääriä määrätietoisesti sekä tehostaa operatiivista toimintaamme. Laajensimme myös StartUp Schoolin koulutustarjontaa tulevaisuuden työelämän osaamistarpeiden mukaiseksi.

Syvensimme vuoden aikana StartUp Schoolin yhteistyötä koulutusohjelmien kanssa tavoitteenamme lisätä yrittäjyyden kiinnostavuutta ja helpottaa pääsyä yrittäjyysopintoihin. Lisäsimme myös markkinointia ja tapahtumien määrää kaikilla kampuksillamme sekä säännöllistä vuorovaikutusta opiskelijoiden kanssa eri kanavissa.

Yrittäjyysosaamisen kehittämiseksi osallistuimme yhdeksään Haaga-Helian yrittäjyysaiheiseen TKI-tutkimushankkeeseen. Kauppakamarin Yritystä uralle! - hankkeessa johdimme StartUp Hub -osahanketta. Lisäksi jaoimme yrittäjyyden osaamistamme useilla foorumeilla, seminaareissa, lehtiartikkeleissa ja blogeissa.

Aloitimme vuoden aikana StartUp Schoolin suuryritysyhteistyön opiskelijayrittäjien pitching-taitojen kehittämisessä. Olimme myös mukana yrityshaasteita ratkovassa 10 päivää 100 haastetta -tapahtumassa.

StartUp School vastasi vuoden 2017 aikana myös 3AMK-yhteistyön alle kuuluvan yrittäjyyden yhteistyöryhmän toiminnan koordinoinnista. Tuimme opettajien yrittäjyysosaamisen kehittymistä organisoimalla 3AMK-opettajien osallistumisen Kasvu Openin Rinnallakulkija-tapahtumaan.

Kotimaan yhteistyön lisäksi StartUp School aloitti toimintavuoden aikana yrittäjyyskoulutuksen koulutusvientimme järjestämällä kansainvälisen StartUp Week - tapahtuman, johon osallistui asiakkaita Etelä-Afrikasta, Boliviasta ja Saksasta. Solmimme myös aiesopimuksen yrittäjyyden koulutuskokonaisuudesta eteläafrikkalaisen Tshwane University of Technologyn kanssa.

StartUp School johti ja toteutti vuonna 2017 myös Haaga-Helian yrittäjyyden strategisen ydinosaamisryhmän Entrepreneurship Centerin työtä.